blanejszyna

21 tekstów – auto­rem jest bla­nej­szy­na.

Jes­tem niewie­rza­ca a wciaz mo­wie ze Bog mi Cie zes­lal z nieba. Jes­tes jak aniol, czu­wasz na­de mna, a Two­je ra­miona spra­wiaja ze czu­je sie jak w niebie.
Bo­ze, kocham go! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 grudnia 2011, 11:34

im star­sza tym głupsza. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 września 2011, 22:55

oczy - lus­tro duszy ludzkiej. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 maja 2011, 21:42

To, że da­jesz wszys­tkim swój nu­mer te­lefo­nu, nie oz­nacza, że ktoś do Ciebie zadzwoni. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 kwietnia 2011, 16:24

kiedy po­myślisz, że masz ciężko w życiu, to po­myśl też, że ktoś za ścianą może mieć gorzej. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 25 października 2010, 21:41

Trochę al­ko­holu spra­wia, że jest Ci wszys­tko jedno. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 8 sierpnia 2010, 14:32

uwiel­biam pat­rzeć jak śpisz, jes­teś wte­dy ta­ki niewin­nie piękny. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 lipca 2010, 22:24

czu­je się jak ro­bot. śpię po 3 godzi­ny, jem, daję kon­cert, jem, trochę im­pre­zuje i zno­wu śpię. mój or­ga­nizm już nie wyt­rzy­muje - kre­ci mi się w głowie cały czas! ;) 


opis życia w Or­kies­trze `Wood & Brass Band` 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 czerwca 2010, 11:47

był ge­niu­szem - miał cho­robę psychiczną.

zain­spi­rowa­ne fil­mem `Ama­deus` ;) 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 czerwca 2010, 21:58

ja wiem, że cza­sem się nie uda­je. ja wiem, że często nie wychodzi. ale ćwicz, graj. cza­sem na­wet jak się rozpłaczesz nad klar­ne­tem po płacz, krzycz, skacz. właśnie, wte­dy poczu­jesz, że go kochasz i poczu­jesz ma­gię gry. gra­nie to nie tyl­ko przy­jem­ność - to ciężka pra­ca.

Zain­spi­rowa­ne naj­lep­szym pro­feso­rem klar­ne­tu ;) 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 czerwca 2010, 22:44

blanejszyna

blanejszyna

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność